Quan parlem de bastides podem diferenciar diferents tipus. En aquest cas parlarem de les bastides penjants.

Aquest tipus de bastides es componen de plataformes suspeses amb cables de seguretat. D’aquesta manera, la bastida fa que el seu moviment sigui vertical, ascendent com descendent.

Podem trobar bastides penjants que no depenguin de cables. D’aquesta manera, podem dir que les bastides penjants són tots aquells que no s’instal·len sobre el terreny, sinó que el seu punt de suport es troba en una superfície superior a la pròpia estructura.
Quan treballem amb bastides penjants hi ha una sèrie d’aspectes que hem de tenir en compte.

 • La instal·lació és fonamental. A part d’evitar caigudes, hem d’anul·lar qualsevol desplaçament accidental.
 • Comprovar els punts d’ancoratge.
 • En bastides penjants mòbils, els operaris hauran de conèixer el seu ús i normativa.
 • Realitzar el muntatge amb peces normalitzades.
 • Evitar elements sortints que puguin produir situacions de perill.
 • Imprescindible l’ús de arnesos, cascos i elements de seguretat.

Cal tenir en compte que podem trobar diferents tipus de bastides penjants.
Podem trobar bastides amb cable, bastides penjants fixos o plataformes penjants.

 • Bastides amb cable: Són plataformes ancorades en un nivell superior que permeten treballar en diferents altures. La instal·lació d’aquests bastides és força complexa. Hem de tenir en compte el pes que pugui suportar l’estructura com l’estat de la superfície.
 • Bastides penjants fixos: Aquest tipus de bastides també s’ancoren en un nivell superior encara que a diferència de les bastides amb cable, aquests no són mòbils.
 • Plataforma penjant: També és possible instal·lar plataformes penjants per a realitzar treballs en vertical.

Les bastides penjants en ser una plataforma suspesa disposa de diferents accessoris per adaptar-la a qualsevol tipus de treball i permeten el treball en diferents zones de difícil accés com poden ser façanes, ponts, patis o xemeneies.

Entre les característiques tècniques que trobem en les bastides penjants són:

 • Versió monofàsica 230 V.
 • Normativa EN 1808.
 • Homologació per a l’elevació de persones.
 • Elements de 2-3 metres de longitud.
 • Càrrega màxima 500kg.