El martell compressor és una eina d’ús generalment professional. La seva principal funció és realitzar forats de grans dimensions o bé per demolir qualsevol construcció de diferent índole. El martell compressor també és conegut com martell pneumàtic, martell mecànic o demolidor de paviments.

Dins de la família de martells mecànics podem trobar tres tipus de martells compressors: martells pneumàtics, martells hidràulics i martells elèctrics.

Cal tenir en compte els possibles danys que ens pot provocar aquesta eina de la construcció. Els martells mecànics poden posar en risc la nostra audició. L’ús continuat pot ser un greu problema per a l’operari, per això, és aconsellable portar orelleres antisoroll per seguretat.

També podem tenir problemes a les mans i les espatlles. Les contínues vibracions a què s’està sotmès ens pot provocar possibles errors circulatoris.

Tipus de martells compressors:

Hem de diferenciar tres tipus de martells que poden ser d’utilitat per a realitzar qualsevol obra o reforma:

– Martell pneumàtics: El martell pneumàtic, és el més usat. Es tracta d’un trepant percutor portàtil. El seu funcionament és a través d’aire comprimit. L’ús principal del martell pneumàtic no és fer forats en paviments, més bé la seva funció és la de percudir la superfície per tal de trossejar el paviment.
Com a característiques té l’empunyadura, on, a través d’una vàlvula de comandament d’aire es connecta la mànega. També disposa de distribuïdor per regular l’aire que envia. I finalment, el cilindre, on es troba i es desplaça l’èmbol perquè pugui percudir el paviment.

– Martell hidràulics: El martell hidràulic té força semblant al martell pneumàtic. La principal diferència la trobaríem en què el martell hidràulic s’acciona a través d’un fluid hidràulic, que circula a pressions elevades. El martell hidràulic sol ser una eina de grans dimensions i a diferència del martell pneumàtic, s’acobla a una excavadora o tractor.
L’ús principal del martell hidràulic és per a construcció i demolició. A diferència del martell pneumàtic, proporciona més seguretat.

– Martell elèctrics: El martell elèctric, com bé diu el seu nom, és una eina que funciona a través d’un motor elèctric. La seva funció és la de percudir sobre paviments. Igual que el martell pneumàtic també pot ser un trepant percussor portàtil que funciona a través del motor elèctric.

Aquest tipus d’eines de la construcció, com hem comentat, principalment tenen un ús professional per la seva funció de percudir sobre paviments com voreres, carreteres o blocs de formigó.

A Costa Rent disposem de diferents martells compressor per poder realitzar qualsevol demolició o percussió en qualsevol paviment. Poseu-vos en contacte i pregunti als nostres professionals.