De vegades creiem que amb només abocar el formigó és suficient perquè faci la seva funció. Moltes vegades no es té en compte les cures que ha de tenir el formigó perquè la seva funció la faci correctament.

Una de les cures més importants que cal realitzar, és un bon vibrat del formigó. Amb aquesta acció ens assegurem d’eliminar l’aire que pugui originar-se en abocar el formigó i fer que el formigó compleixi amb el seu principal missió durant molt de temps. Des Costa Rent comentem les millores que tindrem en realitzar un bon vibrat de formigó i com realitzar-lo.

Millores amb el vibrat del formigó

En realitzar el vibrat del formigó, millorem el comportament del formigó. Amb això aconseguim que el nostre formigó sigui molt més resistent i més durador.

Algunes millores que obtindrem amb la cura del formigó serien:

Resistència: És el principal benefici del vibrat del formigó. Com que no hi aire a la massa, fa que aquesta sigui més compacta i més resistent.

Durada: En eliminar l’aire del formigó, evitem l’oxidació d’aquest. En no haver porus evitem qualsevol entrada d’aigua, oxigen o qualsevol partícula que pugui afectar l’estructura.

Ancoratge: En no haver aire, eliminem els porus que puguin haver en les barres d’armat aconseguint d’aquesta manera més superfície de contacte i més adherència entre el formigó i les barres d’armat.

Com realitzar el vibrat del formigó

Igual d’important és eliminar l’aire amb un bon vibrat del formigó com realitzar-lo correctament.

Hi ha uns punts a tenir en compte a l’hora de realitzar el vibrat del formigó.

Introduir el vibrador en vertical i amb velocitat. Necessitem que el vibrat pugui eliminar l’aire de les capes inferiors fins a l’exterior per això, cal introduir el vibrador amb velocitat i fins a la profunditat per eliminar tot l’aire.

Retirar inclinat i lentament. D’aquesta manera la part inferior quedés ben compactada i evitarem que quedi al punt de sortida marcat.

El temps òptim ha de ser entre 10 i 15 segons.

– És preferible realitzar l’acció més vegades en poc temps que el contrari, poques vegades i molt de temps.

– En les primeres vibracions es recomana començar per cantonades i racons i garantir que els fins es tornin a col·locar però, al seu torn, amb precaució de no colpejar els encofrats.

El vibrador no és una pala per moure el formigó. Evitar fer servir el vibrador per aquest ús.

Disposar d’un vibrador de recanvi a l’obra. En el cas que es estrope un vibrador tenir un altre a mà ja que es bastant costós el tenir de trencar la massa de formigó.

A Costa Rent disposem de dos models de vibradors de formigó. Vibrador d’alta freqüència, amb una potència de 230v a 380v. L’altre model del que disposem és un vibrador portàtil de 230v de potència.

No dubti en contactar amb els nostres professionals per saber quin és el model ideal per al seu cas.